REGULAMIN KONKURSU “BOHO NAILS”

INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją Konkursu, przetwarzamy dane osobowe Uczestników Konkursu. Poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych, w przypadku gdy zgłosisz się do udziału w Konkursie:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka APM Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie (35-111) ul. Krakowska nr 154, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000334113, o kapitale zakładowym wynoszącym 50 000,00 PLN, NIP: 5170297177, REGON: 180455070, adres e-mail: [email protected] .

2. Administrator przekazuje dane kontaktowe inspektora ochrony danych: [email protected].

3. Twoje dane osobowe, przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu „BOHO NAILS” do którego przystąpiłeś/łaś, przesyłając prace konkursową. Przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. do przeprowadzenia Konkursu zgodnie z jego zasadami.

4. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż przez czas trwania Konkursu, a w przypadku laureatów – nie dłużej niż do czasu dostarczenia nagród. Po tym czasie dane mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

5. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem udziału w Konkursie lub dostarczenia nagród w Konkursie. Nie jesteś zobowiązany/a do swoich danych jednak konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości udziału w Konkursie lub przesłania Ci nagrody w Konkursie.

7. Twoje dane osobowe są przekazywane organizatorowi Konkursu oraz, w zakresie danych korespondencyjnych – firmie kurierskiej.

REGULAMIN KONKURSU

pod nazwą „BOHO NAILS”

I. Zasady ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej również „Regulaminem” określa zasady uczestnictwa oraz przeprowadzenia konkursu realizowanego pod nazwą: „BOHO NAILS” zwanego dalej również „Konkursem”, w tym wyłonienia zwycięzców oraz wydania nagród.

2. Organizatorem Konkursu jest APM Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie (35-111) ul. Krakowska nr 154, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000334113, o kapitale zakładowym wynoszącym 50 000,00 PLN, NIP: 5170297177, REGON: 180455070, adres e-mail: [email protected] .

3. Fundatorem nagród, które można zdobyć w Konkursie jest spółka APM Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie (35-111) ul. Krakowska nr 154, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000334113, o kapitale zakładowym wynoszącym 50 000,00 PLN, NIP: 5170297177, REGON: 180455070, będąca właścicielem marki lakierów do paznokci „Mistero Milano” (dalej: „Mistero Milano”), będąca również podmiotem wydającym nagrody w Konkursie.

4. Konkurs jest organizowany na portalu Instagram.

5. Celem Konkursu jest promocja marki lakierów do paznokci „Mistero Milano”.

6. Konkurs przeprowadzany jest w okresie od 28.07.2020 do 14.08.2018 r. do godziny 23.59 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Niniejszy Regulamin jest sporządzony w wersji elektronicznej i opublikowany na stronie internetowej www.misteromilano.pl, do którego odsyła post konkursowy, opublikowany na oficjalnym profilu Mistero Milano na Instagramie wraz z informacją o Konkursie, z możliwością zapoznania się z treścią Regulaminu, pobrania, zapisania oraz odtwarzania przez użytkownika w zwykłym toku czynności.

II. Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Konkurs jest skierowany do osób fizycznych które ukończyły co najmniej 13 lat i nie zostali ubezwłasnowolnieni całkowicie (dalej Uczestnik Konkursu).

2. Ponadto, w celu udziału w Konkursie osoba zgłaszająca się do Konkursu powinna posiadać swój profil na portalu społecznościowym prowadzonym na stronie internetowej www.instagram.com.

3. Warunkiem udziału w Konkursie jest uprzednie obserwowanie oficjalnego profilu Mistero Milano, prowadzonego na portalu Instagram, poprzez klikniecie w pole „Obserwuj”.

4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Mistero Milano, zatrudnieni zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i świadczący usługi na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy cywilnoprawnej, członkowie zarządu Fundatora Nagród oraz wspólnicy Organizatora, a także ich najbliżsi członkowie rodzin oraz najbliżsi członkowie rodzin Partnerów, (wstępni, zstępni, małżonek oraz rodzeństwo).