Promotion Terms & Conditions

I. Postanowienia ogólne.

 

1. Konkurs pod nazwą "Wakacyjny Konkurs", zwany dalej "Konkursem" prowadzony jest w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

2. Organizatorem Konkursu jest APM Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Krakowska 154, 35-111 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000334113, NIP: 5170297177, REGON: 180455070, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 zł, zwana dalej "Organizatorem".

 

3. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem kanału intagramowego Mistero Milano znajdującego się pod adresem: https://www.instgram.com/misterimilano_official/, zwanym dalej "Stroną Konkursową".

 

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z serwisem społecznościowym Instagram. Wszelkie informacje przekazywane przez Uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie serwisowi Instagram. Wzięcie udziału w Konkursie przez Uczestnika oznacza, iż Uczestnik wyraża zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z organizowanym Konkursem.

 

5. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz w zakładce Notatki na fanpage marki Mistero Milano.

 

6. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem i akceptacją jego treści.

 

II. Zasady Konkursu.

 

1. Konkurs polega na stworzeniu i przesłaniu przez Uczestników Organizatorowi odpowiedzi (nazywane dalej Komentarzem) na zadanie konkursowe, w treści komentarza pod postem konkursowym zamieszczonym w serwisie Instagram.

 

2. Zadanie konkursowe jest następujące: Napisz w komentarzu bez czego jeszcze nie wyobrażasz sobie modnego, wakacyjnego looku. Swoją odpowiedź uzasadnij w ciekawy lub zabawny sposób.

 

3. Warunkiem udziału w konkursie jest również Polubienie/Obserwowanie profilu @misteromilano_official.

 

4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 30.07.2021 od momentu publikacji postu konkursowego i kończy się w dniu 09.08.2021 o godz. 00:00.

 

 

III. Uczestnictwo w Konkursie.

 

1. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.

 

2. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które najpóźniej w chwili rozpoczęcia Konkursu ukończyły 18 lat, i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, miejsce zamieszkania oraz adres do doręczeń na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i które skutecznie przystąpiły do Konkursu w sposób opisany w ust. 2.

 

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, członkowie zarządu Organizatora, jak również małżonkowie, krewni i powinowaci w linii prostej (np. rodzice, dzieci, dziadkowie, wnuki), przysposobieni lub przysposabiający, rodzeństwo, pracowników i członków zarządu Organizatora.

 

4. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien:

 

1.1) zalogować się do serwisu Instagram

2.1) wykonać w całości zadanie konkursowe składające się z 2 elementów: a) dodać Komentarz pod postem konkursowym, zamieszczonym na profilu @misteromilano_official. b) Polubić/Obserwować profil @misteromilano_official.

3.1) zaakceptować Regulamin Konkursu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu

 

5. Autor Zadania może zostać wykluczony z Konkursu w każdym czasie, w razie stwierdzenia przez Komisję Konkursową, że nie spełnia ono wymogów Regulaminu lub w przypadku zgłoszenia do Organizatora roszczeń związanych z Zadaniem przez osoby trzecie.

 

6. Każdy Uczestnik Konkursu może stworzyć i wysłać tylko jeden Komentarz w trakcie trwania Konkursu.

 

7. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie, Organizator może kontaktować się z nim przy wykorzystaniu podanych przez niego danych (np. prowadzić korespondencję e-mailową).

 

8. Uczestnik Konkursu oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do stworzonego Zadania.

 

9. Prace nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym autorskich praw majątkowych.

 

10. Uczestnik Konkursu może zrezygnować w każdej chwili z udziału w Konkursie przesyłając stosowne oświadczenie na adres e-mail: [email protected].

 

IV. Przebieg Konkursu.

 

1. Spośród nadesłanych odpowiedzi na pytanie konkursowe Komisja Konkursowa wybierze maksymalnie 3 (słownie: trzy) Komentarzy - najlepsze w ocenie powołanej przez Organizatora Komisji Konkursowej składającej się z trzech osób. Przy ocenie brana będzie pod uwagę oryginalność i kreatywność odpowiedzi.

 

2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi poprzez opublikowanie komentarza pod Postem Konkursowym zamieszczonym na profilu Instagram, w terminie 10.08.2021. Termin może się jednak wydłużyć do 14 dni od zakończenia Konkursu.

 

3. Nagrodzeni Uczestnicy zobowiązani są w ciągu 3 dni od dnia opublikowania wyników do wysłania wiadomości prywatnej do Organizatora, z danymi niezbędnymi do przekazania nagrody, w szczególności imienia i nazwiska, adresu, numer telefonu kontaktowego, numeru PESEL, adres Urzędu Skarbowego. Niezachowanie tego terminu, podanie nieprawidłowego adresu lub danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, skutkują utratą prawa do Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

 

 

V. Nagrody.

 

1. Nagrodą w konkursie są:

1 miejsce. Złoty naszyjnik księżyc marki Lenee + 3 lakiery hybrydowe z kolekcji Without Brakes o pojemności 7 ml. Koszt łączny nagrody 207,70 pln brutto

2 miejsce. Srebrny naszyjnik Dżungla marki Lenee + 2 lakiery hybrydowe z kolekcji Without Brakes o pojemności 7 ml. Koszt łączny nagrody 174,80 pln brutto

3 miejsce. Srebrne naszyjniki Koniczynki marki Lenee + 1 lakier hybrydowy z kolekcji Without Brakes o pojemności 7 ml. Koszt łączny nagrody 111,90 pln brutto

 

4. Wartość nagrody przypadająca Uczestnikowi Konkursu, która nie będzie objęta zwolnieniem podatkowym zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostanie powiększona o dodatkowe świadczenie pieniężne w wysokości 11,11% wartości brutto nagrody („Świadczenie Dodatkowe”). Nagroda zostanie wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

 

5. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód uzyskany z tytułu otrzymania nagrody podlega opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 10% wartości nagrody. Płatnikiem wskazanego powyżej podatku jest Organizator. Wydanie opodatkowanej w ten sposób nagrody nastąpi po pobraniu podatku od Uczestnika. Zgodnie z art. 41 ust.7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Organizator ma prawo potrącenia kwoty należnego podatku zryczałtowanego z kwoty Świadczenia Dodatkowego, na co Uczestnik wyraża zgodę.

 

6. Nagroda rzeczowa zostanie przesłana przez Organizatora przesyłką kurierską na wskazany przez Uczestnika adres, w terminie 30 (trzydziestu) dni od otrzymania przez Organizatora od Uczestnika adresu do wysyłki, zgodnie z § 4 Regulaminu. W przypadku nieodebrania nagrody Uczestnik traci do niej prawo.

 

7. Nagrody niewydane w Konkursie, pozostają własnością Organizatora.

 

8. Uczestnikom nie przysługuje prawo zamiany nagrody, w tym wymiany nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny.

 

9. Doręczenie nagród następuje na koszt Organizatora.

 

VI. Prawa autorskie.

1. Z chwilą wykonania Zadania – zamieszczenia Komentarza, Uczestnik udziela Organizatorowi licencji wyłącznej i nieograniczonej w czasie na korzystanie z Komentarza, bez ograniczenia terytorium, na wszystkich polach eksploatacji określonych w Regulaminie, w tym zakresie działań informacyjnych, reklamowych, promocyjnych, marketingowych prowadzonych przez Organizatora lub na jego zlecenie, a dotyczących wyłącznie produktów marki Mistero Milano.

 

2. Licencja obejmuje następujące pola eksploatacji dotyczące Pracy:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania materiałów w całości lub w części - utrwalanie, wytwarzanie oraz trwałe lub czasowe zwielokrotnianie, w całości lub w części, jakimikolwiek środkami, w jakiejkolwiek formie i na jakimkolwiek nośniku (w tym: wprowadzanie do pamięci komputera (w tym flash, HDD, SSD, RAM, pamięć wirtualna), do systemów teleinformatycznych (w tym systemów cloud computing), zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, magnetyczną, analogową lub cyfrową na każdym nośniku, włączając w to także nośniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, magnetooptyczne, dyskietki, płyty CD, DVD, Blu-ray), również w zakresie, w którym utrwalanie i zwielokrotnianie jest niezbędne dla wprowadzania, wyświetlania, odtwarzania, stosowania, zwielokrotniania, przekazywania i przechowywania materiałów;

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono materiały - wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy materiałów;

c) w zakresie rozpowszechniania materiałów w sposób inny niż określony w punkcie b) - rozpowszechnianie materiałów lub ich części poprzez publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie (przewodowe i bezprzewodowe) i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w telewizji, prasie. W szczególności obejmuje to rozpowszechnienie materiałów poprzez ich udostępnienie w sieciach teleinformatycznych, w tym w sieci Internet, w szczególności poprzez rozpowszechnianie materiałów: na stronach internetowych Organizatora, na profilach, kontach i kanałach Organizatora prowadzonych w portalach społecznościowych, udostępnianie materiałów za pośrednictwem aplikacji mobilnych;

d) swobodne odsyłanie (linkowanie) do materiałów przy zastosowaniu wszelkich znanych technik takiego odsyłania (w tym poprzez linki, framing, embeding, streaming);

e) tłumaczenie, opracowanie, aranżacja, przystosowanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne modyfikacje lub zmiany materiałów (np. w zakresie obróbki cyfrowej), z prawem do korzystania z efektów takich zabiegów.

 

3. Z tytułu udzielenia licencji Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie.

 

4. Organizator nie jest zobowiązany do rozpowszechniania lub wykorzystania Zadania.

 

5. Zabronione jest zgłaszanie do Konkursu Zadań - Komentarzy, których udział w Konkursie może naruszać jakiekolwiek prawa lub dobra osób trzecich, w tym w szczególności prawa autorskie. Zadanie zgłoszone do Konkursu musi być oryginalne, nie może stanowić opracowań innych utworów i nie mogą w niej być wykorzystane jakiekolwiek inne utwory, do których prawa przysługiwałyby osobom trzecim. Zabronione jest zgłaszanie do Konkursu Zadań wcześniej rozpowszechnionych lub zawierających jakiekolwiek treści sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub z dobrymi obyczajami, w szczególności treści ksenofobiczne, rasistowskie, pornograficzne, obraźliwe lub wulgarne.

 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji w każdym czasie Komentarzy pod kątem zawartości treści zakazanych, o których mowa powyżej w ust. 5, a w razie stwierdzenia takich treści, do wykluczenia Uczestnika dopuszczającego się naruszeń, na każdym etapie Konkursu. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 

VII. Dane osobowe.

 

1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako RODO, informujemy że administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator APM Group Sp. z o.o., ul. Krakowska 154, 35-111 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000334113, NIP: 5170297177, REGON: 180455070.

 

2. Dane osobowe Uczestnika Konkursu przetwarzane są przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, wydania i rozliczenia nagród oraz w celu prowadzenia kampanii reklamowych i innych działań marketingowych, w tym poprzez przekazywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

 

3. Podanie przez Uczestnika Konkursu danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, przyznania i wydania nagrody. Brak podania danych osobowych uniemożliwia udział w Konkursie i otrzymanie nagrody.

 

4. Podanie przez Uczestnika Konkursu danych osobowych w celu prowadzenia przez Organizatora kampanii reklamowych i innych działań marketingowych, w tym poprzez przekazywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, jest dobrowolne, i nie jest warunkiem udziału w Konkursie.

 

5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika Konkursu na przetwarzanie jego danych osobowych w celu określonym w Regulaminie (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) oraz wypełnienie przez Organizatora ciążących na nim obowiązków prawnych płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

 

6. Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą dostępne upoważnionym przez Organizatora pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć do nich dostęp w celu wykonania obowiązków związanych z przeprowadzeniem Konkursu, wydaniem i rozliczeniem nagród, a także wykonania innych działań w związku z którymi Uczestnik Konkursu wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

 

7. Dane osobowe Uczestnika Konkursu mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim takim jak firmy kurierskie, ubezpieczeniowe, prawne i inne, których zaangażowanie przez Organizatora będzie potrzebne w celu wykonania obowiązków związanych z przeprowadzeniem Konkursu, wydaniem i rozliczeniem nagród, a także wykonania innych działań w związku z którymi Uczestnik Konkursu wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

 

8. Dane osobowe Uczestnika Konkursu przechowywane będą w okresie przeprowadzania i rozliczania Konkursu, przez czas w którym możliwe jest wniesienie reklamacji i dochodzenie roszczeń, a także w okresie przez który Organizator zobowiązany jest przechowywać i przetwarzać dane osobowe na potrzeby rozliczeń podatkowych oraz wykonania innych obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 

9. Uczestnik Konkursu ma prawo żądać od Organizatora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia danych.

10. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika Konkursu na przetwarzanie jego danych osobowych w celu określonym w Regulaminie (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) Uczestnik Konkursu ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

11. Uczestnik Konkursu ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

VIII. Reklamacje.

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu winny być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora: APM Group Sp. z o.o., ul. Krakowska 154, 35-111 Rzeszów, lub drogą elektroniczną na adres: [email protected], najpóźniej w terminie 14 dni od dni ogłoszenia wyników Konkursu.

 

2. Reklamacja powinna również zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres korespondencyjny oraz e-mail, jak również wskazywać powód/powody reklamacji, ich dokładny opis oraz oczekiwany sposób załatwienia sprawy.

 

3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Organizator zwróci się do Uczestnika składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 

4. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana, według wyboru Organizatora w formie pisemnej na adres korespondencyjny lub pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w ramach reklamacji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres korespondencyjny lub adres e-mail.

 

IX. Postanowienia końcowe.

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu. Informacje o zmianie Regulaminu zostaną zamieszczone w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Konkursowej.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.07.2021