Polityka prywatności

1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako "RODO", informujemy że administratorem danych osobowych osób korzystających z serwisu internetowego misteromilano.pl jest APM Group Sp. z o.o., ul. Krakowska 154, 35-111 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000334113, NIP 5170297177, REGON 180455070, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 zł, e-mail: [email protected], tel. (17) 864 19 94, zwana dalej APM Group.

2. W przypadku osób korzystających z serwisu internetowego misteromilano.pl APM Group zbiera i przetwarza następujące Państwa dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania i/lub zameldowania, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP, numer REGON, firma przedsiębiorcy, PESEL. Zakres zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest uzależniony od sposobu korzystania przez Klienta z serwisu internetowego misteromilano.pl.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez APM Group:
1) w przypadku Klientów sklepu internetowego misteromilano.pl - w celu zawarcia i wykonania umowy z Klientem sklepu internetowego,
2) w przypadku subsktybentów newslettera APM Group - w celu przekazywania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej,
3) w przypadku osób wyrażających zgodę na otrzymywanie ofert promocyjnych APM Group - w celu przekazywania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej,
4) w przypadku osób kontaktujących się z APM Group za pośrednictwem formularza kontaktowego lub adresu poczty elektronicznej zamieszczonego na stronie internetowej misteromilano.pl - w celu i w zakresie związanym z załatwieniem sprawy zgłoszonej za pośrednictwem formularza kontaktowego.

4. Korzystanie z serwisu internetowego misteromilano.pl może wiązać się z zapisywaniem danych w postaci plików Cookies oraz gromadzeniem danych ze strony internetowej, jeżeli wyrazicie na to Państwo zgodę na zasadach określonych w niniejszej Polityce Prywatności.

5. Serwis internetowy misteromilano.pl wykorzystuje pliki typu Cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu przez Klienta lub inną osobę fizyczną. Pliki typu Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których użytkownik serwisu, Klient, korzysta ze stron internetowych serwisu i umożliwiają: · utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła, · dostosowanie i optymalizację serwisu do potrzeb Klientów oraz innych osób korzystających z serwisu, · tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu, · personalizacji przekazów marketingowych, · zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania serwisu.

6. W serwisie wykorzystywane są pliki Cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięcia okna przeglądarki internetowej, jak i pliki Cookies trwałe, zapisywane w urządzeniach za pośrednictwem których użytkownik/Klient korzysta z serwisu internetowego na określony czas. Użytkownik serwisu, Klient, może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

8. Podanie przez Państwa danych osobowych w celu zawarcia umowy jest dobrowolne, jednak niezbędne do jej zawarcia i wykonania. Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy za pośrednictwem sklepu internetowego.

9. Podanie przez Państwa danych osobowych w celu otrzymywania newslettera APM Group i ofert promocyjnych APM Group, jest dobrowolne. Newsletter i oferty promocyjne wysyłane są przez APM Group lub podmiot, któremu APM Group zleci świadczenie tego rodzaju usługi marketingowej. W przypadku wysyłania newslettera lub ofert promocyjnych przez podmiot, któremu APM Group zleci świadczenie usługi marketingowej, Państwa dane osobowe zostaną przekazane podmiotowi świadczącemu usługę na rzecz APM Group.

10. Możecie Państwo kontaktować się z APM Group za pośrednictwem formularza kontaktowego lub adresu poczty elektronicznej zamieszczonego na stronie internetowej misteromilano.pl. Kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego lub adresu poczty elektronicznej jest dobrowolny. Wymaga jednak wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych przez APM Group.

11. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
1) w przypadku Klientów sklepu internetowego misteromilano.pl - potrzeba przetwarzania danych osobowych Klienta w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
2) w przypadku subsktybentów newslettera i osób wyrażających zgodę na otrzymywanie ofert promocyjnych APM Group - Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych w zakresie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
3) w przypadku osób kontaktujących się z APM Group za pośrednictwem formularza kontaktowego lub adresu poczty elektronicznej zamieszczonego na stronie internetowej misteromilano.pl - Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych w zakresie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

12. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być przez Państwa wyrażona poprzez zaznaczenie odpowiedniego chechbox`a w serwisie internetowym misteromilano.pl.

13. Państwa dane osobowe będą dostępne upoważnionym przez APM Group pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć do nich dostęp w celu wykonania obowiązków związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, a także wykonania innych działań w związku z którymi wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

14. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim takim jak operator płatności, firmy informatyczne, kurierskie, ubezpieczeniowe, prawne, księgowe i inne, których zaangażowanie przez APM Group będzie potrzebne w celu zawarcia i wykonania umowy, a także wykonania innych działań w związku z którymi wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

15. Państwa dane osobowe przechowywane będą w okresie potrzebnym do zawarcia i wykonania umowy, przez czas w którym możliwe jest wniesienie reklamacji i dochodzenie roszczeń, a także w okresie, przez który APM Group zobowiązany jest przechowywać i przetwarzać dane osobowe na potrzeby rozliczeń podatkowych oraz wykonania innych obowiązków wynikających z przepisów prawa. W przypadku subskrybentów newslettera i osób wyrażających zgodę na otrzymywanie ofert promocyjnych APM Group dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w tym celu.

16. Przysługuje Państwu prawo żądania od APM Group dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres APM Group.

17. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłania newslettera i przekazywania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), macie Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

18. APM Group przetwarza dane zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji usług.

19. APM Group zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia Państwa danych osobowych.

20. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.