Regulamin karty podarunkowej

                                                                                           Regulamin sprzedaży oraz wykorzystania Kart Podarunkowych Mistero Milano

1. Postanowienia ogólne.

1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży przez APM Group Sp. z o.o. w Rzeszowie Kart Podarunkowych Mistero Milano oraz wykorzystania zakupionych przez Klientów Kart Podarunkowych Mistero Milano (dalej jako: „Karty Podarunkowe”).

1.2 Karty Podarunkowe sprzedawane i wystawiane są przez APM Group Sp. z o.o., ul. Krakowska 154, 35-111 Rzeszów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000334113, NIP 5170297177, REGON 180455070, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 zł, zwaną dalej „APM Group”.

1.3 Regulamin stanowi integralną część umowy zawartej pomiędzy APM Group a Klientem i może być zmieniony za wyraźnym porozumieniem stron.

1.4 APM Group może dokonywać zmian w treści Regulaminu, przy czym zmiany takie nie dotyczą umów, o których mowa w punkcie 1.3. oraz zamówień złożonych przez Klientów przed wejściem w życie zmiany Regulaminu, które realizowane są na warunkach obowiązujących w chwili składania zamówienia. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowej https://misteromilano.pl.

1.5 Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie APM Group oraz na stronie internetowej https://misteromilano.pl

 

2. Zasady sprzedaży Kart Podarunkowych.

2.1 Karty Podarunkowe sprzedawane są w sklepie internetowym Mistero Milano prowadzonym za pośrednictwem serwisu internetowego https://misteromilano.pl. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie do sprzedaży Kart Podarunkowych znajdują zastosowanie postanowienia Regulaminu sklepu internetowego.

2.2 Karta Podarunkowa nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego, ani kartą płatniczą. Karta Podarunkowa jest formą vouchera za zakupy w sklepie internetowym Mistero Milano.

2.3 Karty Podarunkowe posiadają wartość 100,00 zł, 200,00 zł lub 300,00 zł. Za zakup Karty Podarunkowej Klient płaci cenę równą wartości wybranej Karty Podarunkowej.

2.4 Karta Podarunkowa wydawana jest w formie papierowej lub elektronicznej. Karta Podarunkowa w formie papierowej dostarczana jest wybranym przez Klienta sposobem dostawy dostępnym przy zakupach w sklepie internetowym Mistero Milano, a Karta Podarunkowa w formie elektronicznej przesyłana jest na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta.

2.5 Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części.

2.6 Zakupionej Karty Podarunkowej nie można wymienić na inną Kartę Podarunkową, a kodu rabatowego z Karty Podarunkowej nie można jej wykorzystać do zakupu innej Karty Podarunkowej.

2.7 Poza przypadkami ustawowego lub umownego prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Karty Podarunkowej, Klient nie może zwrócić Karty Podarunkowej.

 

3. Zasady wykorzystania Kart Podarunkowych.

3.1 Karta Podarunkowa zawiera kod rabatowy, który można wykorzystać dokonują zakupów w sklepie internetowym Mistero Milano. Kod rabatowy z Karty Podarunkowej można wykorzystać na zakupy w sklepie internetowym Mistero Milano w okresie 12 miesięcy od daty zakupu Karty Podarunkowej. Karta Podarunkowa zawiera termin wykorzystania kodu rabatowego.

3.2 W celu skorzystania z kodu rabatowego z Karcie Podarunkowej należy złożyć zamówienie w sklepie internetowym Mistero Milano na kwotę wyższą od wartości Karty Podarunkowej o co najmniej 1,00 zł.

3.3 Kod rabatowy z Karty Podarunkowej można wykorzystać jednokrotnie na całą wartość Karty Podarunkowej. W przypadku skorzystania z kodu rabatowego z Karty Podarunkowej kwota do zapłaty za zakup w sklepie internetowym Mistero Milano pomniejszana jest o wartość Karty Podarunkowej. Pozostałą część ceny sprzedaży Klient zobowiązany jest zapłacić jedną z formą płatności dostępną w sklepie internetowym Mistero Milano.

3.4 W celu skorzystania z kodu rabatowego z Karty Podarunkowej w trakcie składania zamówienia w sklepie internetowym Mistero Milano w Koszyku w polu „WPISZ KOD RABATOWY” należy wpisać numeryczny kod zapisany w Karcie Podarunkowej.

3.5 Kod rabatowy z Karty Podarunkowej nie łączy się z innymi kodami rabatowymi aktualnymi w sklepie internetowym Mistero Milano.

3.6 Zamówienie z kodem rabatowym z Karty Podarunkowej nie zostanie zrealizowane w przypadku gdy:

- kod rabatowy z Karty Podarunkowej został już wykorzystany,

- upłynął termin wykorzystania kodu rabatowego wskazany w Karcie Podarunkowej,

- wartość zamówienia w sklepie internetowym Mistero Milano nie jest wyższa od wartości Karty Podarunkowej o co najmniej 1,00 zł.

 

4. Reklamacje i zwroty towarów.

4.1 W przypadku odstąpienie od umowy sprzedaży towarów w sklepie internetowym Mistero Milano w całości lub w części, do której został użyty kod rabatowy z Karty Podarunkowej, wartość zwracanego towaru zostanie Klientowi zwrócona poprzez wygenerowanie nowego kodu rabatowego, a wartość zapłaconej pieniądzem ceny sprzedaży zostanie zwrócona przelewem na rachunek bankowy Klienta, z którego dokonał zapłaty za towar lub inny podany przez Klienta. Jeżeli wartość zwracanego towaru będzie niższa niż wartość Karty Podarunkowej, z której został wykorzystany kod rabatowy, nowy kod rabatowy zostanie wygenerowany na wartość zwracanego towaru. Zasady określone w zdaniach poprzedzających stosuje się odpowiednio w przypadku obniżenia ceny.

4.2 APM Group nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się zidentyfikowanym w Karcie Podarunkowej kodem rabatowym przez osobę, która weszła w jej posiadanie bezprawnie.

4.3 Z uwagi na to, że Karty Podarunkowe wydawane są na okaziciela, APM Group nie weryfikuje przy składaniu zamówienia uprawnień Klienta do posłużenia się kodem rabatowym z Karty Podarunkowej.

4.4 W pozostałym zakresie do odpowiedzialności APM Group oraz składania i rozpatrywania reklamacji zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu sklepu internetowego Mistero Milano.

 

5. Pozostałe informacje.

5.1 Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 05.12.2022r.

5.2 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu sklepu internetowego Mistero Milano.